Chinder Musig Wält Logosection-reime-verse

Was ds Änkeli wott säge

Was ds Änkeli wott säge,
das wünsche d Rosen o:
Blyb lang no gsund und glücklech,
de si mer alli froh.