Chinder Musig Wält Logosection-reime-verse

Ringel, ringel Rose

Kniereiter

Ringel, ringel Rose,
d Mueter blätzet d Hose;
Der Hansli leit se wieder aa
u meint, er syg e grosse Maa.