Chinder Musig Wält Logosection-reime-verse

Juhuu, hüt chunnt der Oschterhaas!

Juhuu, hüt chunnt der Oschterhaas!
I mag chuum meh gwarte.
Es isch mer, i heb öppis ghört
furtdüslen us em Garte.

Jetz rüeft is de s Müeti gly,
en Gump, de bin i dusse!
I bi scho sid de Sechse wach,
scho sid d Sunn schynt verusse.