Chinder Musig Wält Logosection-reime-verse

Ich bi en Malermeischter

Ich bi en Malermeischter
und sueche mir en Gsell.
Wänn's eine isch, wo d Farbe kännt,
dänn nimm i ne uf de Stell.
Wänn's eine isch, wo d Farbe kännt,
dänn nimm i ne uf de Stell.