Chinder Musig Wält Logosection-reime-verse

Ds Bade isch nid Chatzensart

Ds Bade isch nid Chatzensart,
ds Chätzli schüttlet sech dr Bart
u zieht sys nasse Schwänzli y,
wi cha men ou so täppisch si.