Chinder Musig Wält Logosection-reime-verse

Der Samichlaus isch wider do!

Der Samichlaus isch wider do!
Er isch eifach e Guete.
Doch wer ds ganz Jahr nuet gfolget het,
dem bringt er huet e Ruete.