Chinder Musig Wält Logosection-reime-verse

Chrischtchindli, dir dank i

Chrischtchindli, dir dank i,
so guet i nu chaa.
I will au recht brav sy,
muescht Freud a mer haa.