Chinder Musig Wält Logo

S Näbeltuech

S Näbeltuech lyt uf de Strass,
macht eus d Haar und d Bagge nass.
Näbel, wo isch euses Huus?
Säg mer's! Ich chumm nümme drus.

Wo isch au de Wald hii choo?
Näbel, häsch en du eus gnoo?
Gang, du graue Näbelmaa!
Tue eus d Sunne fürelaa!