Chinder Musig Wält Logo

Mues di halt wiegele

Mues di halt wiegele,
mues di halt putele,
bis det säb Sterndli
am Berg füre chunnt.
Wo zu dir ineschint,
wo dir Gott grüezi säit
und dänn wirscht gwüss,
gwüss ganz bald wider gsund.