Chinder Musig Wält Logo

Mir gfallt das Wetter

Mir gfallt, mir gfallt das Wetter tuusigs guet,\ mir gfallt, mir gfallt das Wetter tuusigs guet,\ mir gfallt, mir gfallt das Wetter tuusigs guet,\ mir gfallt das Wetter guet.