Chinder Musig Wält Logo

Maiechäfer, flüg uss

Maiechäfer, flüg uss,
Der Vater isch i Chrieg uus,
D Mueter isch i ds Pommerland,
Pommerland isch abgebrannt,
Maiechäfer, flüg uss.