Chinder Musig Wält Logo

Hopp hei

hopp, hopp, hei,
hopp, hopp, hei,
ali Chinde singed.
Hopp, hopp, hei,
hopp, hopp, hei,
ali Rössli springed.
Springed luschtig,
hopp, hopp, hopp,
immer gschwinder im Galopp.
hopp, hopp, hei,
hopp, hopp, hei,
ali Rössli springed.\

Text / Melodie: Bearbeitet von S. Werling / Überliefert