Chinder Musig Wält Logo

Guete Taag

Guete Taag, guete Taag,\ jublet s Finkli uf em Haag,\ ruschet s Bächli vor em Huus,\ Chinde, gschwind zum Bettli uus.

Guete Taag, guete Taag,\ d Sune lüüchtet, was si maag,\ d Blüemli stönd im Morgetau,\ iri Herzli lüüchtet au.\