Chinder Musig Wält Logo

De Hans

Wänn de Hans zun Buebe gaht,
hät er gschwindi Bei.
Aber wänn er poschte sött,
chunt er lang nöd hei.

Staht an alne Egge still
grad mit Sack und Pack,
wänn er äntli ume chunt,
rünnt de Zuchersack.