Chinder Musig Wält Logo

De Bäse

De Bäse, de Bäse, was macht me demit?
Me wüscht demit d Stube, das macht me demit.

Und d Ruete, und d Ruete, was macht me demit?
Me chlopfet bös Buebe, das macht me demit.

Warum dnn näd d Mäitli? Das wär ja e Schand!
Die folged scho sälber, hänk d Ruete a d Wand.

Ho li-li, li-li, li-li,
ho li-li-li-li,
ho li-li-li-li-li li-li,
ho li-li-li-li.