Chinder Musig Wält Logo

Am Himel schynt s Stärndli

Am Himmel schynt s Stärndli es dunklet ja scho\ O Liebgott im Himel, lass d'Ängeli cho\ O Liebgott im Himel, lass d'Ängeli cho.

I gange ids Bettli. Ir Stärndli guet Nacht\ Dr Liebgott im Himel und ds Ängeli wacht.\ Dr Liebgott im Himel und ds Ängeli wacht.