Chinder Musig Wält Logo

A, a, a, de Winter, de isch da!

A, a, a, de Winter, de isch da!
Herbscht und Sumer sind vergange,
de Winterhät scho lang agfange.
A, a, a, de Winter ischt scho da.