Chinder Musig Wält Logo
a-a-a-de-winter-de-isch-da

A, a, a, de Winter, de isch da!

A, a, a, de Winter, de isch da!
Herbscht und Sumer sind vergange,
de Winterhät scho lang agfange.
A, a, a, de Winter ischt scho da.